Logo Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Konopnickiej w Radolinie

Godło Polski Gmina Golina BIP
spradolina

AKTUALNOŚCI

Znaleziono 373 aktualności
nowsze   starsze


!!! Uroczystość wręczenia Stypendiów Burmistrza Goliny

>>> 2018-09-20 --> id: 377

Burmistrz Goliny serdecznie zaprasza wyróżnionych uczniów oraz rodziców na uroczystość wręczenia Stypendiów Burmistrza Golina dla uzdolnionych uczniów z terenu gminy Golina za rok szkolny 2017/2018, która odbędzie się w dniu 26 września 2018 r. o godzinie 12:00 podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Golinie na Sali Widowiskowo-Sportowej w Golinie, ul. Wolności 20.

Burmistrz Goliny

Mirosław Durczyński

„Wielkopolanie śladami przeszłości” – wycieczka do Poznania

>>> 2018-09-18 --> id: 376

13 września 2018r. w ramach projektu „Niepodległa”, którego celem jest upamiętnienie Roku Niepodległości uczniowie klas IV –VIII ze Szkoły Podstawowej w Radolinie wraz z opiekunami p. Bogumiłą Staszak, p. Karoliną Kulczak, p. Ewą Wróbel, p. Magdaleną Mirek, p. Bernadetą Kucharską i p. Michałem Witkowskim wyruszyli w kierunku Poznania.

Trasę edukacyjnej wycieczki zaplanowano następująco: Strzałkowo – Łężec, gdzie w czasach zaborów znajdowała się granica rosyjsko-pruska, następnie zwiedzanie Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich oraz wizyta w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Nadrzędnym celem całego przedsięwzięcia było wyrobienie u dzieci i młodzieży zainteresowania dziejami zniewolonej Polski, a w szczególności Wielkopolski, walczącej o zachodnią granicę naszego kraju. Wielkopolanie ze szkoły w Radolinie dzielnie uczestniczyli w lekcji muzealnej we Wrześni, gdzie siedząc w ławach szkolnych, wysłuchali wykładu o bohaterskim strajku uczniów i brutalności niemieckich nauczycieli. W Poznaniu natomiast z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników Muzeum Powstania Wielkopolskiego, gdzie dużą atrakcją dla chłopców było przymierzenie mundurów powstańców wielkopolskich. Gdy młodzi badacze przeszłości poczuli głód, przemaszerowali wraz z opiekunami w kierunku restauracji McDonald’s. Następnie pełni energii i zapału, zgodnie z mapą Poznania, odszukali ulice Św. Marcina i wyruszyli w stronę Placu Mickiewicza. Tam, biorąc udział w grze miejskiej, przybliżyli sobie historię Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956.

Wycieczka „Wielkopolanie śladami przeszłości” dostarczyła uczniom wielu wrażeń, wzbogaciła ich wiedzę o polskich patriotach walczących o wolność naszej Ojczyzny, a w szczególności o bohaterstwie powstańców wielkopolskich, którzy nie dość, że własnymi siłami potrafili wywalczyć sobie niepodległość, to jeszcze pomogli Polakom z innych części kraju.

Karolina Kulczak


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

>>> 2018-08-31 --> id: 375

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września 2018 r.

8:00 MSZA ŚWIĘTA

9:15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU

BARBARKA 7:40

CHRUSTY 7:42

SŁUGOCINEK 7:43

RADOLINA 7:45

BOBROWO 7:47

PIOTROWO 7:49

Klauzula informacyjna

>>> 2018-08-01 --> id: 374

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Radolinie, Radolina 63, 62-590 Golina, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
5) podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Szkoły, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

o osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

o przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

o przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: inspektor@osdidk.pl„Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie” - KONKURS

>>> 2018-07-02 --> id: 373


Młodzieżowa Rada Miejska w Golinie organizuje konkurs na „Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Golinie”.

Logo ma pokazać młodzieńczą energię i moc dzisiejszej młodzieży. Ma być nawiązaniem do miasta i gminy Golina, w zakresie kolorystyki herbu gminy jako bazy początkowej pracy oraz charakterystyki i symboliki gminy.


Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział osoby do 25 roku życia.
2. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 2 prace plastyczne lub graficzne:
a) wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.) lub dowolną metodą graficzną w programie komputerowym.
b) w wersji papierowej praca powinna zostać wykonana na formacie A4.
c) w wersji komputerowej praca powinna być przekazana na płycie CD lub drogą e-mailową.

Termin zgłoszeń do 31.08.2018 r.

Adres zgłoszeń:
Biuro Rady Miejskiej w Golinie
Urząd Miejski w Golinie
ul. Nowa 1
62-590 Golina
e-mail: mrmgolina@gmail.com


UWAGA!
Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową i metryczkę pracy, które są załącznikami do regulaminu i znajdują się w zakładce ORGANIZACJA SZKOŁY.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

>>> 2018-06-22 --> id: 369

Dzisiejsze spotkanie z okazji zakończenia roku szkolnego było dla uczniów ważną uroczystością, ponieważ zamknęło kolejny etap nauki. Najpierw o godz. 8.00 odbyła się Msza Święta w kościele parafialnym,
a o 9.15 rozpoczął się ostatni w tym roku szkolnym apel.
Miło nam było w progach naszej szkoły gościć

• Księdza Proboszcza Andrzeja Czubaszewskiego
• Wiceprzewodniczącą rady Miasta Panią Annę Kapturską
• Przedstawiciela Biblioteki Publicznej w Golinie Panią Karolinę Kasprzak
• Dyrektor szkoły Panią Alinę Kozłowską
• Wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły
• Rodziców oraz uczniów naszej szkoły

Akademię na dzisiejszą uroczystość przygotowali uczniowie klasy III pod czujnym okiem wychowawczyni Pani Barbary Jarońskiej. Następnie głos zabrali nasi goście. Po ich wystąpieniach nadszedł czas na podsumowanie wyników całorocznej pracy. Znalazło się wielu, dla których są bliskie słowa Ojca świętego Jana Pawła II
,, Prawdziwie wielkim jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.
Dlatego na poziomie klas I-VII uczniowie otrzymali nagrody książkowe za uzyskanie najlepszych wyników w nauce i wzorowe zachowanie. Nie zabrakło też nagród dla tych , którzy wyróżnili się w wielu innych dziedzinach: w Konkursie „ Kangur Matematyczny”, „ Grze miejskiej” i czytelnictwie. Po apelu wszyscy udali się do klas aby odebrać swoje świadectwa .

Żegnając rok szkolny 2017/2018 życzymy wszystkim dobrego, bezpiecznego wypoczynku, odprężenia psychicznego oraz wielu bogatych przeżyć w okresie wakacji.

Barbara Jarońska

Nagroda dla naszych nauczycieli w konkursie „Golinianie dzieciom”!

>>> 2018-06-22 --> id: 371

Biblioteka Publiczna w Golinie dba o to, by mieszkańcy naszej gminy mogli odkrywać i rozwijać swoje talenty. Szczególnie cieszy nas fakt, że wielu golinian ma „lekkie pióro” i doskonale pisze. Mogliśmy się o tym przekonać dzięki I i  II edycji konkursu na napisanie najpiękniejszej bajki „Golinianie dzieciom”.

Pomysłodawczynią wspomnianego przedsięwzięcia jest dyrektor książnicy Żanetta Matlewska. To dzięki jej determinacji ukazał się już drugi zbór bajek z serii „Golinianie dzieciom” - wszystkie utwory w nim zawarte zostały wyłonione w II edycji konkursu. Tym razem miał on zasięg ogólnopolski. Autorami magicznych, mądrych opowieści dla najmłodszych są mieszkańcy naszej gminy oraz jej sympatycy z całego kraju: Anna Banasiak, Lidia Grobelna, Agnieszka Grobelna, Paulina Kałużna, Anna Piliszewska, Bernadeta Kucharska, Emilia Napierała, Arleta Skibińska, Alicja Tomaszewska, Klaudia Wendt wraz z Janem Michalskim oraz Ewa Wendt. Warto podkreślić, że w proces powstawania jednej z bajek bardzo zaangażowała się grupa dzieci z Akademii Malucha. Smyki stały się więc w naturalny sposób bohaterami historii.

Uroczyste podsumowanie II edycji konkursu na napisanie bajki dla dzieci miało miejsce 16 czerwca podczas pierwszego dnia obchodów XIII DNI Goliny. Wszyscy autorzy utworów otrzymali z rąk gościa specjalnego Jarosława Kreta, Burmistrza Goliny – Mirosława Durczyńskiego oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Golinie: Żanetty Matlewskiej publikację „Golinianie dzieciom”, nagrody pieniężne oraz kwiaty. Najmłodszej laureatce- czternastoletniej Alicji Tomaszewskiej Kazimierz Pałasz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wręczył również rower. Niespodziankę ufundował Józef Woźniak , właściciel firmy Hydrostal z Konina. Nie zapomniano także o maluchach, które z pewnością uciszą się z pięknych maskotek.

Duże zainteresowanie wydarzeniem i ciepłe słowa od mieszkańców z gminy Golina motywują nas do organizacji kolejnych edycji konkursu. Już dziś chcielibyśmy Państwa poprosić o sięgnięcie po pióro. Pragniemy podziękować wszystkim autorom bajek za udział w konkursie, pogratulować z całego serca laureatom i życzyć im sukcesów literackich. Wyrazy wdzięczności składamy także: Urzędowi Miejskiemu w Golinie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Golinie, marce produktu Primabiotic.pl, przedsiębiorcy lokalnemu Łukaszowi Sołtysiakowi oraz Tartakowi Kolno T.Ł. Kuznowicz za okazane wsparcie finansowe, dzięki któremu książka się ukazała.

Serdecznie zapraszamy do bibliotek szkolnych i publicznych z terenu gminy Golina, aby zaczytać się w bajkach naszych mieszkańców. Książka „Golinianie dzieciom” to doskonały przykład promocji gminy Golina oraz jej mieszkańców.

Karolina Kasprzakhttp://www.golina.naszabiblioteka.com/n,rozstrzygniecie-ii-edycji-konkursu-na-napisanie-bajki-dla-dzieci-golinianie-dzieciom-16-06-2018


nowsze  nowsze   starsze  starsze